ข้อกำหนดต่างๆของสัญญาเงินกู้ ตามกฎหมายใหม่ 2565 / 2022 

สัญญาเงินกู้ หรือสัญญากู้ยืมเงิน เป็นสัญญาสำหรับยืมเงินสดจะด้วยเหตุผลไรก็ตาม ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทำขึ้นระหว่างผู้กู้แลผู้ให้กู้ ในด้านขอบเขตผลประโยชน์และสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาเงินกู้จะเป็นเอกสารที่ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ก็ไม่ใช่เอกสารที่จะจัดทำขึ้นเองได้โดยที่เนื้อหาสำคัญไม่ครบถ้วน ซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีผลทางกฎหมายเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้น ดังนั้นควรจะมีความรู้เกี่ยวกับหนังสือสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่จะได้ไม่ถูกเอาเปรียบจากการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมและจะต้องตรวจสอบเซ็นสัญญากู้ยืมเงิน

หนังสือสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่ 2565 / 2022 กู้เท่าไหร่ถึงต้องทำสัญญา

การทำสัญญาเงินกู้วงเงินจะเริ่มต้นที่ 2,000 บาทขึ้นไป และหากจำนวนเงินกู้จะน้อยกว่านี้ก็สามารถที่จะเลือกทำหรือไม่ทำสัญญาก็ได้ ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจกันทั้งสองฝ่าย แต่อย่างไรก็ตามหากไม่มีสัญญาเงินกู้ก็จะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ และสัญญาจะมีผลทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเมื่อมีการส่งมอบเงินกู้ตามตัวเลขที่ระบุในเอกสารเท่านั้น หากผู้ให้กู้ไม่มีการส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ แม้มีการทำสัญญาระหว่างกันเอาไว้เป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษร สัญญาฉบับนั้นก็ไม่สมบูรณ์ ผู้กู้สามารถยกเรื่องนี้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ตามสัญญาได้ ขณะเดียวกัน หากไม่มีสัญญาเงินกู้ตามกรณีข้างต้น ผู้กู้จะไม่สามารถฟ้องร้องผู้ให้กู้ได้แม้หนี้นั้นจะชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

สัญญาเงินกู้ทั่วไปจะต้องมี  3 ส่วนดังนี้

สัญญาเงินกู้แบบทั่วไปถึงแม้ว่าจะเป็นสัญญาที่อาจจะไม่มีแบบตายตัวแน่นอน แต่เบื้องต้นเนื้อความในสัญญาเงินกู้จะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนหลักๆดังนี้

  1. ส่วนนำของสัญญาเงินกู้ จะต้องมีชื่อสัญญา สถานที่ทำสัญญา วันที่ทำสัญญา ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญาทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้
  2. ส่วนเนื้อหาของสัญญาเงินกู้ จะต้องมีวัตถุประสงค์ในสัญญาอย่างชัดเจน รายการดอกเบี้ย กำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ และผลหรือข้อกำหนดหากมีการผิดนัดชำระหนี้อย่างชัดเจน
  3. ส่วนลงท้ายของสัญญาเงินกู้ ต้องมีข้อความส่วนท้าย ลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ให้กู้รวมถึงพยานในการทำสัญญา 

ทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวมาเป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ผู้กู้เข้าใจสิทธิและมีความรับผิดชอบหากละเมิดสัญญา ในขณะเดียวกันฝ่ายให้กู้ก็ไม่สามารถเอาเปรียบผู้กู้ได้หากเอกสารสัญญากู้ยืมเงินไม่ถูกต้องชัดเจนตามกฎหมายใหม่และปัจจุบันเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญาเพื่อไว้เป็นหลักฐานซึ่งก่อนทำการเซ็นสัญญาจะต้องมีการตรวจสอบให้ละเอียดก่อน

สัญญาเงินกู้แบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน คืออะไร

สัญญากู้ยืมเงินจะมีทั้งสัญญากู้เงินแบบมีหลักประกันและสัญญากู้เงินแบบไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับมูลค่าที่ต้องการกู้ โดยผู้กู้ต้องวางหลักประกันหรือทรัพย์สินให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้หรือวางจำนำ จำนองไว้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายจำนำของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฟเพื่อความมั่นใจว่าผู้กู้จะสามารถใช้เงินคืนได้ตามกำหนดเวลา โดยในสัญญาแบบมีหลักประกันต้องปรากฏส่วนที่แสดงหลักประกันอย่างชัดเจน และผู้กู้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนเช่นกันว่าหลักประกันที่ตนจะใช้จำนำ หรือจำนองคืออะไร เพื่อสามารถใช้อ้างอิงได้ในภายหลังได้อย่างชัดเจน

แบบฟอร์ม สัญญา ยืมเงิน 2022 คืออะไร

เป็นสัญญาสำหรับยืมเงินสดจะด้วยเหตุผลไรก็ตามถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทำขึ้นระหว่างผู้กู้แลผู้ให้กู้

แบบฟอร์ม สัญญา ยืมเงิน 2022 สามารถดาวน์โหลดออนไลน์ได้ไหม

สามารถทำการดาวน์โหลดออนไลน์ได้แต่จะต้องเช็คว่าแบบฟอร์ม สัญญา ยืมเงิน 2022 อีกครั้ง

วิธีเขียนแบบฟอร์ม สัญญา ยืมเงิน 2022

สามารถเข้ามาดูวิธีเขียนแบบฟอร์ม สัญญา ยืมเงิน 2022ได้ที่เว็บไซต์ของเราเลย