ธอส สินเชื่อบ้าน
ธอส สินเชื่อบ้านคนละหลัง สมัครเลยรับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท

อายุผู้กู้ - อายุ 20 ปีขึ้นไป

กำหนดรายได้ - ไม่เกิน 25000 บาท/เดือน

ร้อยละ - 5.875-13.5% ต่อปี

โครงการ ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ช่วยประชาชนได้มีบ้านเป็นของตัวเอง

โครงการ ธอส สินเชื่อบ้าน 2565/2022หรือโครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ให้บริการสินเชื่อนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับบ้านโดยมีหลายๆโครงการที่จะคอยรองรับกับการขอสินเชื่อออนไลน์ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และยังรวมไปถึงให้กู้ ธอส สินเชื่อบ้าน 2565 ผู้มีรายได้น้อย ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง

ธอส สินเชื่อบ้าน โครงการสินเชื่อปี 2565 สินเชื่อบ้านคนละหลัง

เป็นโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการทำเรื่องกู้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 โดยจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท มีระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 40 ปี เมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 70 ปี

  • คุณสมบัติผู้กู้ ธอส สินเชื่อบ้าน โครงการสินเชื่อปี 2565 สินเชื่อบ้านคนละหลัง
  • เป็นประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท
  • ลูกค้าที่ต้องการขอสินเชื่อสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้ 1 หลังต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ธอส สินเชื่อบ้านโครงการสินเชื่อปี 2565 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข

เป็นโครงการสำหรับให้ขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบ้าน ธอส 2565 ซึ่งให้สมัครขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อของใช้เพื่ออำนวยความสะดวก และเพื่อชำระหนี้ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยให้วงเงินสินเชื่อตามหลักประกันที่ใช้ ระยะเวลาที่ผ่อนชำระ 3 ปี 6 เดือนแต่ไม่เกิน 40 ปีโดยรวมกับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี

  • คุณสมบัติผู้กู้ ธอส สินเชื่อบ้านโครงการสินเชื่อปี 2565 สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข
  • สำหรับลูกค้ากู้ใหม่สามารถจะขอกู้ผลิตภัณฑ์ของสินเชื่อ ธอส ได้ทุกโครงการ
  • สำหรับลูกค้าสินเชื่อเดิมของสินเชื่อบ้าน ธอสต้องมีประวัติการผ่อนชำระหนี้ย้อนหลัง ปกติและสม่ำเสมอในทุกๆเดือน และมียอดเงินต้นที่ชำระคืนให้ธนาคารแล้วทุกบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 50,000 บาท

ธอส สินเชื่อบ้าน สำหรับธอส สินเชื่อบ้านข้าราชการ

เป็น ธอส สินเชื่อบ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับข้าราชการได้มีบ้านเป็นของตัวเอง โดยสามารถจะทำเรื่องสมัครขอสินเชื่อได้ถึง 30 มิถุนายน 2565 และสามารถจะทำเรื่องกู้ได้ทั้งที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือกู้เพื่อต้องการไถ่ถอนจำนอง  โดยวงเงินที่ได้ไม่เกิน 100% ของราคาที่ประเมินได้ และผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 3 ปี  6 เดือน แต่ไม่เกิน 40 ปี และรวมอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

  • คุณสมบัติผู้กู้ ธอส สินเชื่อบ้าน สำหรับธอส สินเชื่อบ้านข้าราชการ
  • จะต้องเป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. ( กบข.คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ )
  • กรณีขอกู้ธอส สินเชื่อบ้านข้าราชการเพื่อไถ่ถอนจำนองผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิม และกรณีเป็นลูกหนี้เดิมของ ธอส สินเชื่อบ้านไม่ให้ใช้สิทธิโครงการนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่มีอยู่กับธนาคาร